Beretning fra generalforsamlingen i oktober 2013

Beretning for året 2012-2013

 Sidste års generalforsamling fandt sted den 4. oktober og på det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Elly Flensburg som kasserer, Amy Lewring som protokolfører og med mig som arkivleder og formand.

 Arrangementer:

 Efter generalforsamlingen holdt Jens Simonsen, Vargaarde, et spændende foredrag: Fra Farmer til Fæstebonde.

 Den 22. november havde vi Fællesmøde med pastoratsrådet. Her havde vi besøg af Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev, der holdt foredrag om  ”Dronningens Gobeliner.”

 

 Den 21. januar var der Lokalhistorisk billedaften med Kirsten Degn og mig om Hejls kirkes historie, og kirkens renovering  i 2012.

 

 Den 14. marts havde vi besøg af  Dr. Phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa, der holdt et meget interessant

foredrag om den folkelig protestbevægelse i Sønderjylland sidst i 1790érne mod indførelsen af en ny kirkeordning  i Hertugdømmerne

 Alle arrangementer var velbesøgte. Så tak til medlemmerne og andre som slutter op om vores arbejde.

 Bestyrelsesarbejdet og arbejdet i arkivet:I åres løb har bestyrelsen holdt 6 bestyrelsesmøder og et medarbejdermøde. Derudover har bestyrelsesmedlemmerne siddet vagt i arkivets åbningstid, hvor de har arbejdet med forefaldende opgaver. Arkivarbejdet er som sædvanligt delt op i arbejdshold, der arbejder på skiftende dage. Else Kier og Elly Flensburg arbejder mandag eftermiddag med indtastning af bøger og artikler i vores arkiveringssystem og er ved at opdatere vores kirkegårdsregistrering med billeder og tekster. Når de er færdige med det, er det meningen, at hele kirkegårdsregistreringen skal indtastes på hjemmesiden" DK-Gravsten", så alle kan have fornøjelse af materialet, som Inge Mortensen i sin tid har samlet og katalogiseret.

Herdis Schultz og Lis Damgaard arbejder tirsdag eftermiddag med registrering af indkommet materiale og med at lægge billeder ind i arkibas. Amy Lewring og Ruth Boesgaard arbejder onsdage med registrering af avisudklip, konfirmandbilleder og skolebilleder. Gunnar og Kirsten arbejder på skiftende arbejdstider  med  affotografering/ Skanning af lånte billeder og sørger for at skannede billeder blive fremkaldt til videre registrering samt lagring af digitale billeder på harddisk/diskette. Endvidere arbejder de med årsskrift og udstillinger. Så aktiviteten er stadig høj.

 Medarbejderne deltager også i de kurser som udbydes af SLA, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver. og af Lass. Således har Kirsten Degn, Else Kier og Amy Lewring været på kursus i registrering i Arkibas og Amy har været på arkivlederkursus samt på kursus i formidling af lokalhistorie sammen med Kirsten og jeg har også været på kursus.

 De øvrige bestyrelsesmedlemmer yder en stor hjælp med praktiske ting, når det behøves.– Jeg vil igen i år sige tak til alle i bestyrelsen for et stort engagement og for rigtig godt arbejde.

 Ny hjemmeside:I april fik arkivet ny hjemmeside med adressen www.hejls-arkiv.dk. Hjemmesiden er moderniseret, og der er mulighed for at gå ind at se, hvad der løbende sker i foreningen, idet der er en rubrik med nyheder. Desuden kan man læse alle artiklerne fra årsskrifterne for de sidste 7-8 år på hjemmesiden. Desuden er alle de foredrag, som jeg har holdt i tidens løb lagt ud på hjemmesiden. Så der er en masse nyt at finde. Der er også en rubrik, der hedder "Husker du", hvor der en gang om måneden bliver lagt et billede eller en tekst ud, som fortæller en historie fra Hejls i tidligere tid.

På hjemmesiden beder vi om, at alle vores medlemmer vil sende os deres mail adresse, så vi nemmere kan sende besked ud til Jer, når der sker noget i foreningen.

 Årsskriftet 2013

Årsskrift 2013 har I allerede fået tilsendt/uddelt. Årsskriftet 2013 har Hejls kirkes historie som sit emne. Det hedder Hejls Kirke: Historien og historierne. Bogen er på 100 sider og er gennemillustreret med farvebilleder. 

Med dette årsskrift har vi prøvet at samle hele den nu kendte viden om Hejls kirkes bygningshistorie og dens inventar i een bog, så man ikke skal til en række forskellige artikler og bøger for at læse om emnet. Undervejs fortælles historier om de forskellige præster og det præg, de har sat på kirken og om deres forhold til menigheden gennem tiden. Kirsten Degn har stået for billederne og Jens Otto for opsætningen af bogen, så stor tak til dem

 Årsskriftet udsendes gratis til foreningens medlemmer. De borgere i Hejls, som ikke er medlemmer, men som er interesserede i at få årsskriftet, kan købe det på posthuset i Brugsen eller i arkivet for 100 kr.

 

Arkivsamvirket for de lokalhistoriske arkiver i Kolding Kommune.Arkivet er med i samarbejdet i Samvirket for de Lokalhistoriske Arkiver i Kolding Kommune. Her samarbejder vi om forholdet til Kolding Kommune i forbindelse med ansøgninger om tilskud og lokaler etc. Vi fik i år tildelt næsten samme beløb i tilskud som året før, og har fordelt dem efter en fordelingsnøgle, så de store arkivet i Vamdrup. Lunderskov og Christiansfeld har fået ca.  21.000 kr. og de små arkiver i Vester Nebel, Sønder Bjert, Vejstrup og Hejls har fået 13.800 kr. 

Udstilling om 1864 under udarbejdelse

 "Arkivet " og "Engbo"."Engbos" situation er ved at blive klarere. I foråret har vi været til møder med medarbejdere fra By- og Udviklingsforvaltningen om renoveringen af hovedbygningen på den gamle skole og om fordeling af lokaler til de enkelte foreninger og grupper på "Engbo". Vi havde møde med kommunale ejendomme i tirsdag. Det forløb positivt. Der er nu lavet et overslag over, hvad en renovering vil koste: 1.6 mio kr, og dette vil blive forelagt økonomiudvalget, som skal tage stilling til projektet. Det er derfor på nuværende tidspunkt stadig uafklaret om politikerne vil godkende det, så vi regner med at være på "Engbo" i hele sæsonen efterår 2013 og forår  2014.

 Program for vinteren 2012 - 2013

Generalforsamling.Efter generalforsamlingen er der foredrag om"Æ Kleinbahn" ved Peter Hansen  fra Haderslev.

og vise postkort fra Fjelstrup og Aastrup.

 Torsdag den 21/11 2013 kl. 19.30: Fællesmøde med Vejstrup-Hejls-Taps pastoratsråd. Lektor Jørn Buch, Haderslev, holder foredrag om Optakten til krigen i 1864.

 Torsdag den 23. januar 2014 kl. 19.30.Lokalhistorisk billedaften med Kirsten Degn og Gunnar Krag.Håndværk og handel i Hejls i gamle dage.

Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.30. Foredrag om Oksbøl Flygtningelejr ved Gert Ravn

 Jeg vil gerne takke alle Jer medlemmer for den store økonomiske støtte, I yder til foreningen. Og en stor tak til dem af Jer, der giver et ekstra bidrag. Det er der rigtig mange, der gør. Det luner og giver os i bestyrelsen mod på og mulighed at arbejde videre.