Referat af generalforsamling i oktober 2014

Referat af Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls Hejlsminde torsdag den 2. oktober 2014.

 1. Valg af dirigent. Jørn Kongsted blev valgt til dirigent.

 2. Formandens beretning. Gunnar Krag berettede om arbejdet i foreningen og arkivet i årets løb.

 3. Regnskabet til godkendelse. Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

 4. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen samt valg af en suppleant.

På valg var Erik Eriksen, Lis Damgaard, Elly Flensburg, Hans Flensburg og Amy Lewring. Alle Genopstillede undtagen Hans Flensburg.

Alle blev genvalgt og Hanne Petersen nyvalgtes i stedet for Hans Flensburg.

Da suppleanten Kirsten Degn i løbet af sommeren er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Ruth Boesgaard, som har valgt at gå ud, blev Henning Nielsen valgt som ny suppleant.

 5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorerne Jørn Kongsted og Vagn Bøgedal og revisorsuppleanten Bente Jessen blev alle genvalgt.

 6. Evt.

Gunnar Krag takkede Ruth Boesgaard for det store arbejde, hun har lagt i foreningen gennem 25 år.